Tapkite budinčiu globotoju

Budintis globotojas

– tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą. Paprastai tai būna vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės (pavyzdžiui, krikštatėviai ir kt.), galintys ir gebantys tinkamai pasirūpinti vaiku. Tačiau ne visada tai įmanoma. Tokiais atvejais didelė paspirtis yra budintys globotojai, kurie, nors ir nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra praėję specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju. Jei norinčiojo būti budinčiu globotoju šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6. Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką (-us) budintis globotojas yra pasirengęs prižiūrėti.

Budinčio globotojo veikla – tai ne vien svarbi ir prasminga gerumo, pilietiškumo išraiška, tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

Svarbu akcentuoti, kad budintis globotojas savo darbe nepaliekamas vienas – jam teikiama pagalba, konsultacijos ( socialinės paslaugos, psichosocialinė, konsultacinė ir kita pagalba).

Globos centras – tai Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro padalinys, kuris, įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, perduoda likusį be tėvų globos vaiką, riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugos. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz., budinčio globotojo ligos atveju).

Minimalus atlygio budinčiam globotojui dydis, nepriklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus, – 1 minimalios mėnesinės algos dydis per mėnesį. Atlygis didinamas, budinčiam globotojui priimant į savo šeimą vaiką (-us). Taip pat Globos centras, teikiantis paslaugas budintiems globotojams, perveda jiems vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, skirtą tikslinę slaugos (priežiūros) kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, šalpos pensiją, pagalbos pinigus ar kitas išmokas.

Budintis globotojas Švenčionių rajone už vaiko (-ų) priežiūrą savo šeimoje gauna:

 1 Vaiko priežiūrą

1,5 MMA (963 Eur)

Už kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą

1,75 MMA (1123,50 Eur)

Už kiekvieno kito vaiko priežiūrą

0,25 MMA (160,50 Eur)

Už kiekvieno kito kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą

0,5 MMA (321 Eur)

Tais atvejais, kai šeimoje nėra apgyvendinti vaikai (laukimo laikotarpis)

1 MMA (642 Eur)

MMA-minimali mėnesio alga

Pagalbos pinigai

 Už vieną vaiką

3 BSI (120 Eur) dydžio per mėnesį

Už du vaikus

5 BSI (200 Eur) dydžio per mėnesį

Už tris vaikus

8 BSI (320 Eur) dydžio per mėnesį

Už kiekvieną vaiką iki 3 metų

Papildomai 1 BSI ( 40 Eur) dydžio per mėnesį

Vienkartinė išmoka vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įsikurti

4BSI (160 Eur)

BSI-bazinė socialinė išmoka.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą ir yra sudaręs su Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Vaiko atstovas pagal įstatymą yra Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, kuris teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei teikia pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Norite tapti budinčiais globotojais ?

Jei norite tapti budinčiais globotojais, turite atitikti šiuos vaiko globėjui (rūpintojui) įstatymų keliamus reikalavimus:

  • būti 21-65 metų amžiaus;
  • turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
  • nebūti teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje;
  • nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
  • nėra kitų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje nurodytų pagrindų;
  • nebūti nušalinti nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
  • nesirgti ligomis, kurioms esant negalėtumėte globoti (rūpinti) vaiko.

Beje, budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Asmeniui, norinčiam tapti budinčiu globotoju ir atitinkančiam įstatymo keliamus reikalavimus globėjui (rūpintojui), reikės baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį. Mokymai – nemokami. Baigus mokymus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl Jūsų pasirengimo tapti budinčiu globotoju.

Jei norite tapti budinčiais globotojais, prašome kreiptis į Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro Globos centrą.  

Kontaktai: Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.,

tel. +37064081449, +37064061825, el. paštu sspc.globoscentras@gmail.com.