Paslaugu namuose tarnyba integrali pagalba i namus

PROJEKTAS Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0020
„Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“

Švenčionių socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Švenčionėlių socialinių paslaugų centru nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. įgyvendino projektą „Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418.

Projektu Švenčionių rajone kuriamas integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelis, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto tikslas – suteikti Integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą) namuose Švenčionių rajono savivaldybės senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkią negalią, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai. Projekto biudžetas – 280 800,00 Eur. Projekto vykdymo laikotarpiu integrali pagalba į namus bus teikiama 36 senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkią negalią. Nuo 2017 m. vasario 7 d., dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams pradėta teikti integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) į namus.

Nuo 2020 m. vasario 28 d. Švenčionių socialinių paslaugų centras ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centras buvo reorganizuoti ir sujungti į vieną įstaigą – Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą.

Nuo 2020 m. vasario 28 d. Projekto vykdytojas yra Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras. Projekto vykdytojas Integralios pagalbos į namus paslaugas teiks suburdamas 3 mobiliąsias komandas pagal zonas: Švenčionėlių, Švenčionių, Pabradės. Vieną komandą sudaro: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas.

Integralios pagalbos į namus paslaugų komplektą sudaro dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugos.

Asmuo (šeima) už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą vienam asmeniui (šeimai) – 7,59 Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose vienos valandos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Asmuo (šeima) už slaugos asmens namuose paslaugas nemoka – finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Integralios pagalbos į namus paslaugų gavėjais gali būti senyvo amžiaus asmenys, turintys sunkią negalią, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Švenčionių rajono savivaldybėje.

Integralios pagalbos į namus paslaugų trukmė yra iki 4,5 val. per dieną, 5 darbo dienas per savaitę.

Integrali pagalba į namus finansuojamos iš:

  • Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti;
  • Europos socialinio fondo lėšų.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

  • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
  • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
  • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma docx formatu, SP-1 forma pdf formatu), (SP-2 forma docx formatu, SP-2 forma pdf formatu).

Integralią pagalbą į namus teikia: 1 socialinis darbuotojas, 3 slaugytojai, 12 slaugytojo padėjėjų.