Sventos socialines globos namai apie mus

Šventos socialinės globos namų veiklos tikslas – padėti senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia patenkinti būtinus poreikius, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, užtikrinti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, skatinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi bei sudaryti galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene.

Uždaviniai:

 1. sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas ir užtikrinti sveikatos priežiūrą;
 2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines reikmes;
 3. palaikyti ir skatinti higieninius, savarankiškumo ir savipagalbos įgūdžius;
 4. skatinti socialinį aktyvumą įtraukiant į organizuojamą veiklą pagal poreikius ir pomėgius.

Šventos socialinės globos namų klientai – Švenčionių rajono pensinio amžiaus asmenys ir asmenys su negalia ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, kuriems reikalinga globa ir slauga bei kurie dėl senyvo amžiaus ar negalios yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai pasirūpinti savo asmeniniu ir visuomeniniu gyvenimu, yra vieniši arba jų vaikai ir kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti namuose.

Teikiamos socialinės paslaugos:

 1. trumpalaikės socialinės globos;
 2. ilgalaikės socialinės globos.

Planinis vietų skaičius

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas planinis vietų skaičius Šventos socialinės globos namuose – 30 vietų, iš jų:

 1. ilgalaikei socialinei globai – 29;
 2. trumpalaikei socialinei globai- 1.

Mokėjimas už socialines paslaugas

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos socialinės globos paslaugų kainos:

 1. senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 960,08 EUR/mėn.;
 2. senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 998,21EUR/mėn.

Lėšas, skirtas kompensuoti ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos kainą, sudaro:

 1. Savivaldybės biudžeto lėšos;
 2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos;
 3. Asmens mokėjimo dydžio lėšos, kurios sudaro 80 proc. asmens gaunamų pajamų;
 4. Asmens lėšos, viršijančios 1 proc. asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Šventos socialinės globos namuose dirbantis personalas:

 • 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas;
 • 2 socialiniai darbuotojai;
 • 8 individualios priežiūros darbuotojai;
 • 2 slaugytojai;
 • 1 dietistas;
 • 2 virėjai;
 • 1 mitybos specialistas;

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
 • medicininių dokumentų išrašą/siuntimą (F027/a);
 • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma), (SP-2 forma).