Vaiku globos namai apie mus

Vaikų globos namų veiklos tikslas – užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas nuo 1 iki 18 metų amžiaus likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) bei vyresniems kaip 18 metų asmenims (iki pilnametystės gyvenusiems VGN), kuriems išlaikymas globos namuose yra pratęstas (asmens prašymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimu), iki jis baigs bendrojo lavinimo mokyklą.

Vaikų globos namų uždaviniai:

– vykdyti globėjo (rūpintojo) funkcijas, užtikrinti vaikams kokybiškas valstybės teisės aktuose nustatytas sveikas ir saugias buities ir ugdymosi sąlygas, artimas šeimos aplinkai, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
– sudaryti sąlygas vaikui įgyti kultūros bei socialinę kompetenciją, tapti atsakingu už savo poelgius bei ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms. Rengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai atviroje demokratinėje visuomenėje;
– sudaryti sąlygas tenkinti socialinės globos ir specialiojo ugdymo (si), saviraiškos poreikius, skatinti mokytis, pasirenkant formalaus ir neformalaus švietimo programas. Atsižvelgiant į vaiko psichofizines galias, garantuoti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir kt. pagalbą, siekiant pozityvių vaiko elgesio ir socialinės patirties pokyčių.

VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASLAUGOS

Socialinė globa:

 • trumpalaikė socialinė globa;
 • ilgalaikė socialinė globa.

Trumpalaikė socialinė globa

Gavėjai – vaikai, laikinai netekę tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.

Ilgalaikė socialinė globa

Gavėjai – be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“,2.2. punktu, ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.), pradėjusiems gauti šią globą iki 2020 m. sausio 1 d., gali būti teikiama iki 2023 m. gruodžio 31 d., netaikant šiuo įsakymu patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 1 priedo 14.5 papunkčio, išskyrus jame nustatytą reikalavimą, kad vaikų socialinės globos namuose vaikų skaičius yra ne didesnis negu 30. Nuo 2020 m. sausio 1 d. likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė socialinė globa šiuose socialinės globos namuose naujai negali būti pradedama teikti (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.).

Vaikų globos namuose priimami gyventi:

 • nuo 1 iki 18 metų amžiaus vaikas, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);
 • gali gyventi vyresnis kaip 18 metų asmuo esant pilnamečio motyvuotam prašymui ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui),kai išlaikymas Vaikų globos namuose yra pratęstas iki jis baigs bendrojo ugdymo mokyklą ar mokslo metus, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų.

Vaikų globos namuose apgyvendinami vaikai, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba), pateikus šiuos dokumentus:

 • VVTAĮT vaiko laikino apgyvendinimo aktą;
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo(rūpintojo) paskyrimo;
 • teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 • vaiko gimimo liudijimą arba piliečio pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu turi);
 • išrašą iš vaiko gimimo įrašo;
 • sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos
  pažymėjimą apie vaiko sveikatą;
 • pagal poreikį dokumentus (jeigu turi) apie vaiko tėvų sveikatos būklę;
 • kitus susijusius su vaiku dokumentus;

Į vaikų globos namus socialinei globai (rūpybai) nepriimami vaikai, kurie yra apsvaigę alkoholiu, narkotinėmis, psichoaktyviomis ar toksinėmis medžiagomis.
Vaikų globos namų veikla organizuojama vadovaujantis šeimai artimos aplinkos sukūrimo principu ir teikiama 24 valandas per parą.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas planinis vietų skaičius Vaikų globos namuose – 30.

Vaikų globos namuose dirbantis personalas:

 • 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas;
 • 1 socialinis pedagogas;
 • 2 socialiniai darbuotojai;
 • 4 socialinio darbuotojo padėjėjų;
 • 1 slaugytojas;
 • 1 psichologas;

Teikimo vieta – Vilniaus g. 103, Švenčionėlių m., mob. tel. +370 64064761 , el. p. vaikai@svencioniurspc.lt