Asmeninė pagalba

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

ASMENINĖ PAGALBA teikiama neįgaliems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

ASMENINĖS PAGALBOS teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninės pagalbos teikimo laikas ir trukmė (dienų, valandų skaičius) nustatomi atsižvelgiant į individualius asmens poreikius. Asmeninė pagalba negali būti teikiama tuo pačiu laiku, kai teikiamos socialinės priežiūros arba dienos socialinės globos paslaugos.  

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 1. Mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 2. Dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 3. Gyvena vieni.

Asmeninė pagalba asmeniui teikiama šiose veiklose:

 1.  Asmens higiena (savitarnos įgūdžiai, pvz., prausimasis ir maudymasis, kūno priežiūra, naudojimasis tualetu; rengimasis, pvz., viršutinių ir apatinių drabužių vilkimasis, batų avimasis, tinkamos aprangos pasirinkimas);
 2.  Mityba (pvz., pamaitinimas, stalo įrankių pakėlimas ir palaikymas maitinimosi procese);
 3.  Judėjimas / mobilumas (atsisėdimas, atsistojimas, rankų valdymas, persikėlimas, palydėjimas į ugdymo įstaigą, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą).
 4.  Socialiniai santykiai ir aplinka (pvz., kalbėjimasis, disponavimas finansiniais ištekliais, orientavimasis laike ir aplinkoje, savivoka bei dienos režimo laikymasis, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Asmeninę pagalbą teikia asmeniniai asistentai.

Asmeninės pagalbos vienos valandos įkainis asmeniui – 9,77 Eur.

Mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis:

 1.  Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai;
 2.  asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 2 proc. asmens pajamų per mėnesį;
 3.  asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius, – mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 5 proc. asmens pajamų per mėnesį; 
 4.  asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius, – mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 8 proc. asmens pajamų per mėnesį;
 5.  asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 12 proc. asmens pajamų per mėnesį.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai,  įtėviai, globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, ar į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją, ar į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia:

 • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;
 • dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);
 • dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą reikalingą informaciją, kuri reikalinga atsakingam specialistui pildant klausimyną;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Dėl asmeninės pagalbos teikimo prašome kreiptis į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r., elektroniniu paštu: centras@svencioniurspc.lt, telefonu: (0 387)31318, (0 387) 51660.