Asmeninė pagalba

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 ,,Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ patvirtintas Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas.

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras teikia asmeninės pagalbos paslaugas vadovaujantis  Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-734 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą ir lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

ASMENINĖS PAGALBOS teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose  ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

ASMENINĖ PAGALBA teikiama neįgaliems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  1. Mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

  2. Dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

 • Gyvena vieni.

Asmeninė pagalba asmeniui teikiama šiose veiklose:

 1. asmens higiena (savitarnos įgūdžiai, pvz., prausimasis ir maudymasis, kūno priežiūra, naudojimasis tualetu; rengimasis, pvz., viršutinių ir apatinių drabužių vilkimasis, batų avimasis, tinkamos aprangos pasirinkimas);
 2. mityba (pvz., pamaitinimas, stalo įrankių pakėlimas ir palaikymas maitinimosi procese);
 3. judėjimas / mobilumas (atsisėdimas, atsistojimas, rankų valdymas, persikėlimas, palydėjimas į ugdymo įstaigą, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą);
 4. socialiniai santykiai ir aplinka (pvz., kalbėjimasis, disponavimas finansiniais ištekliais, orientavimasis laike ir aplinkoje, savivoka bei dienos režimo laikymasis, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Asmeninę pagalbą teikia Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro  darbuotojai – asmeniniai asistentai.

Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną, penkias dienas per savaitę.

Asmeninės pagalbos vienos valandos įkainis  asmeniui – 8,30 Eur. Mokėjimas už asmeninę pagalbą nustatytas Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos apraše.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai,  įtėviai, globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą – paraišką dėl asmeninės pagalbos, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – prašymas – paraiška) (1 priedas);
 2. Asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;
 3. Dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui nustatytam  mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);
 4. Dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);
 5. Dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data), ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Dėl asmeninės pagalbos teikimo prašome kreiptis į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., el. paštu: centras@svencioniurspc.lt, tel. 8 387 31318.