Globos centras

Facebook renginio viršelis

Naujienos

Primename, kad konsultuotis ir tartis su vaiko teisių gynėjais visais su vaiko teisėmis susijusiais klausimais galite nemokamu telefono numeriu 8 800 10 800, pateikiant užklausą elektroniniu paštu konsultacijos@vaikoteises.lt ar inicijuojant realaus laiko pokalbį (angl. „chat“) naujojoje internetinėje svetainėje, užpildžius tam skirtą laukelį „Pasikalbėkime“. Realaus laiko pokalbiai vykdomi tik Vaiko teisių linijos darbo valandomis.

Vaiko teisių linijos darbo laikas:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 19:00 val.

Penktadieniais nuo 8:00 iki 18:00 val.

Šeštadieniais – sekmadieniais ir švenčių dienomis – nedirba.

Prieššventinėmis dienomis konsultacijos teikiamos viena valanda trumpiau.

Apie projektą ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

Projekto pavadinimas:
,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas” Nr. 07-016-P-0001

Trumpas aprašymas:
projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas:
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai:
66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė:
likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai:

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia:
2023-07-01
Projekto pabaiga:
2026-06-30

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos:
15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas

Projekto pavadinimas:

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

Projekto tikslas: padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo partneriai:

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. A1-381 „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka” projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo”, Švenčionių rajono savivaldybės administracija su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir Švenčionių rajono socialinių paslaugų centru Švenčionių r. sav. įgyvendina projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – projektas).

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31; 2019 m. spalio 30 d. buvo pasirašytas Projekto finansavimo sutarties keitimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2022-12-31.

 

1
2
3

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius.

Apie mus

Tapkite Budinčiu globotoju. Sužinokite kaip.

Vaikai yra vaikaiTikslas – mažinti globos namuose augančių vaikų skaičių, suteikiant jiems galimybę augti globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar įtėvių šeimose.

Uždaviniai:

 • vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, jų rengimą, atranką bei konsultavimą;
  teikti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas;
 • perduoti pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui;
 • atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
 • teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;
 • informuoti ir šviesti visuomenę vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais.

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai vykdomi pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK programa).

PASLAUGOS

Bendrosios paslaugos:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas.

Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:

 • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.
 • informavimas;
 • konsultavimas (įskaitant tęstinį);
 • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
 • savitarpio paramos grupių organizavimas;
 • kitos paslaugos.

Veiklą vykdo socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), turintys teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikti išvadas apie pasirengimą tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Globos centre  nuo 2023-07-01 vykdoma projektinė veikla:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas Nr. 07-016-p-0001“ įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09 004 02 05 02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ aprašas, papildant jį priedu – 3 veiklos „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ 3.1 poveiklės „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Sostinės regione“ ir 3.2 poveiklės „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašu.

Globos centro veikla ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimas vykdomas, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-232 sprendimu „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau.

Globos centre dirba: 3 socialiniai darbuotojai (atliekantys globos koordinatoriaus funkcijas), 2 socialiniai darbuotojai (atliekantys VVTAĮT atestuoto asmens funkcijas), 1 psichologas.

Kontaktai

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. 8 640 61825
        8 640 81449

El. paštas sspc.globoscentras@gmail.com

Socialinė darbuotoja, (globos koordinatorė)
Audronė Paulauskienė

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Lina Rodevičienė

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Raimonda Kunigėnienė

Socialinė darbuotoja, atliekanti VVTĄIT atestuoto asmens funkcijas
Jolita Morozienė

Socialinė darbuotoja, atliekanti VVTĄIT atestuoto asmens funkcijas
Jūratė Trebnik

Darbo laikas

I-IV 7.45 val. – 16.45 val.
V 7.45 val. – 15.30 val.

Pietų pertrauka
12.00 val. – 12.45 val.

Dėl objektyvių aplinkybių (GIMK programos mokymai ir kt.), gali kisti darbuotojų darbo laikas,
kuris keičiamas tik darbuotojų sutikimu dėl darbo laiko grafiko koregavimo.