Apie mus

Tapkite Budinčiu globotoju. Sužinokite kaip.

Vaikai yra vaikaiTikslas – mažinti globos namuose augančių vaikų skaičių, suteikiant jiems galimybę augti globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar įtėvių šeimose.

Uždaviniai:

 • vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, jų rengimą, atranką bei konsultavimą;
  teikti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas;
 • perduoti pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui;
 • atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
 • teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;
 • informuoti ir šviesti visuomenę vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais.

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai vykdomi pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK programa).

PASLAUGOS

Bendrosios paslaugos:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas.

Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:

 • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.
 • informavimas;
 • konsultavimas (įskaitant tęstinį);
 • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
 • savitarpio paramos grupių organizavimas;
 • kitos paslaugos.

Veiklą vykdo socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), turintys teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikti išvadas apie pasirengimą tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Globos centre  nuo 2023-07-01 vykdoma projektinė veikla:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas Nr. 07-016-p-0001“ įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09 004 02 05 02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ aprašas, papildant jį priedu – 3 veiklos „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ 3.1 poveiklės „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Sostinės regione“ ir 3.2 poveiklės „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašu.

Globos centro veikla ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimas vykdomas, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-232 sprendimu „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau.

Globos centre dirba: 3 socialiniai darbuotojai (atliekantys globos koordinatoriaus funkcijas), 2 socialiniai darbuotojai (atliekantys VVTAĮT atestuoto asmens funkcijas), 1 psichologas.