Paslaugų namuose tarnyba

Švenčionių rajono gyventojams teikiamos asmeninio asistento paslaugos

Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendindama „Bendruomeniniai šeimos namai“ projektą, vykdomą pagal veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (toliau-Projektas), teikia asmeninio asistento paslaugas Švenčionių rajono gyventojams.

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmens savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judrumas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninis asistentas:

 1. suteiks asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 2. suteiks asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
 3. lydės asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
 4. organizuos asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
 5. suteiks individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Paslaugą teikia Projekto partnerio Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai – asmeniniai asistentai – iki 4 val. per dieną, iki 5 darbo dienų per savaitę vienam asmeniui.

Asmeninio asistento paslaugos gavėjais Projekte gali būti asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, (išskyrus pensinio amžiaus asmenis), kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą elektroniniu paštu: centras@svencioniurspc.lt arba adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionėliai ir pateikia prašymą asmeninio asistento paslaugoms gauti (Prašymo forma docx formatu, prašymo forma pdf formatu), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą; dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu asmeninio asistento paslauga teikiama nemokamai.

Informaciją Jums suteiks partnerio atsakingas specialistas Oksana Teilans, tel.: 8 387 51660, el.p.: info@svencioniurspc.lt

Judėjimo techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonėsĮsigyti judėjimo techninės pagalbos priemones turi teisę:

 • asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis;
 • neįgalūs vaikai;
 • asmenys, sukakęs senatvės pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįglumo požymių, kurie, laikui bėgant, nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą:

– gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę (forma SP-10 );
– gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą;

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų – traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei);
 • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);
 • neįgaliojo pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).

PASTABOS

Asmuo turi teisę nuolat naudoti vieną vienos paskirties techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu (išskyrus viena ranka valdomas vaikščiojimo priemones, kurių galima įsigyti ne daugiau kaip du vienetus).

Mokamos judėjimo techninės pagalbos priemonės:

 • automatiškai reguliuojama lova nauja – 72 Eur;
 • automatiškai reguliuojama lova naudota – 35 Eur;
 • mechaniškai reguliuojama lova nauja – 43 Eur;
 • mechaniškai reguliuojama lova naudota – 20 Eur;
 • vaikštynė su staliuku nauja – 9 Eur;
 • vaikštynė su staliuku naudota – 5 Eur;
 • naktipuodžio kėdutė nauja – 6 Eur;
 • naktipuodžio kėdutė naudota – 3 Eur.

Judėjimo techninės pagalbos priemonių išdavimą organizuoja socialinio darbo organizatorius.

Transporto organizavimo paslauga

Transporto organizavimo paslauga skiriama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslaugos gavėjais gali būti:

 • suaugusieji asmenys su negalia;
 • vaikai su negalia (tik su lydinčiu suaugusiu asmeniu);
 • senyvo amžiaus asmenys, turintys judėjimo problemų.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl transporto organizavimo paslaugos gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki paslaugos teikimo, kur nurodo tikslią ir išsamią informaciją apie kelionės datą, tikslą, laiką, maršrutą ir lydintį asmenį (jeigu jis reikalingas).
 • asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą;
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • medicininių dokumentų išrašą/siuntimą (F027/a);
  pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • kitus transporto organizavimo paslaugos gavimui reikalingus dokumentus (SP-1 forma docx formatu, SP-1 forma pdf formatu), (SP-2 forma docx formatu, SP-2 forma pdf formatu).

PASTABA

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, negalėdamas suteikti transporto organizavimo paslaugos, apie tai informuoja transporto organizavimo paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

Mokėjimas už transporto organizavimo paslaugą

Asmenys už transporto organizavimo paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įkainius:

 • transporto paslaugos kaina (nepriklausomai nuo vykstančių asmenų skaičiaus) – 0,62 EUR/km;
 • neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo sunkumų ir vykstantiems gydymo ir reabilitacijos tikslais, už 1 km – 25 proc. transporto paslaugos kainos;
 • asmuo nemoka, kai:

– teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą;
– asmens (šeimos) pajamos per mėnesį yra mažesnės už VRP dvigubą dydį.

Transporto organizavimo paslaugą organizuoja socialinio darbo organizatorius, teikia – 3 vairuotojai.

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvena Švenčionių rajono savivaldybėje.

Suaugusiam asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmens dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikis, paslaugų sudėtis, jų teikimo trukmė ir dažnumas, nustatomi kiekvienam asmeniui (šeimai) individualiai, vadovaujantis Suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų komplektu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmė – nuo 2 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 darbo dienų per savaitę.

Mokėjimas už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas

Asmuo (šeima) už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą vienam asmeniui (šeimai) – 11,74 Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose vienos valandos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Dienos socialinę globą asmens namuose teikia: 43 individualios priežiūros darbuotojai.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
 • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma docx formatu, SP-1 forma pdf formatu), (SP-2 forma).

Pagalbos į namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos bei kiti asmenys, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių yra laikinai netekę savarankiškumo.

Vertinant asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikį, paslaugų sudėtį ir teikimo trukmę/dažnumą konkrečiam asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, vadovaujantis sudarytu Pagalbos į namus paslaugų komplektu.

Pagalbos į namus paslaugų trukmė – nuo 2 val. iki 10 val. per savaitę (darbo dienomis).

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas

Asmuo (šeima) už pagalbos į namus paslaugas moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą vienam asmeniui (šeimai) – 10,50 Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugų vienos valandos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Pagalbos į namus paslaugas teikia: 43 individualios priežiūros darbuotojai.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
 • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma, SP-2 forma).

Integrali pagalba į namus

PROJEKTAS Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0020
„Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“

Švenčionių socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Švenčionėlių socialinių paslaugų centru nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. įgyvendino projektą „Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418.

Projektu Švenčionių rajone kuriamas integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelis, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto tikslas – suteikti Integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą) namuose Švenčionių rajono savivaldybės senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkią negalią, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai. Projekto biudžetas – 280 800,00 Eur. Projekto vykdymo laikotarpiu integrali pagalba į namus bus teikiama 36 senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkią negalią. Nuo 2017 m. vasario 7 d., dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams pradėta teikti integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) į namus.

Nuo 2020 m. vasario 28 d. Švenčionių socialinių paslaugų centras ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centras buvo reorganizuoti ir sujungti į vieną įstaigą – Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą.

Nuo 2020 m. vasario 28 d. Projekto vykdytojas yra Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras. Projekto vykdytojas Integralios pagalbos į namus paslaugas teiks suburdamas 3 mobiliąsias komandas pagal zonas: Švenčionėlių, Švenčionių, Pabradės. Vieną komandą sudaro: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas.

Integralios pagalbos į namus paslaugų komplektą sudaro dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugos.

Asmuo (šeima) už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą vienam asmeniui (šeimai) – 7,59 Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose vienos valandos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Asmuo (šeima) už slaugos asmens namuose paslaugas nemoka – finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Integralios pagalbos į namus paslaugų gavėjais gali būti senyvo amžiaus asmenys, turintys sunkią negalią, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Švenčionių rajono savivaldybėje.

Integralios pagalbos į namus paslaugų trukmė yra iki 4,5 val. per dieną, 5 darbo dienas per savaitę.

Integrali pagalba į namus finansuojamos iš:

 • Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti;
 • Europos socialinio fondo lėšų.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
 • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma docx formatu, SP-1 forma pdf formatu), (SP-2 forma docx formatu, SP-2 forma pdf formatu).

Integralią pagalbą į namus teikia: 1 socialinis darbuotojas, 3 slaugytojai, 12 slaugytojo padėjėjų.

Kontaktai

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Stoties g. 16, LT-18123
El. paštas info@svencioniurspc.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
Rita Jakubėnienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas rita.jakubeniene@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja

Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
Edita Špakovienė
Tel. (8 387) 51660
El. paštas edita.spakoviene@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

Oksana Teilans
Tel. (8 387) 51660
El. paštas oksana.teilans@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
Deimantė Andrulionienė
Tel. (8 387) 51660
El. paštas deimante.andrulioniene@svencioniurspc.lt

Socialinio darbo organizatorius
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
Sigitas Čečiurka
Tel. (8 387) 51660
El. paštas sigitas.ceciurka@svencioniurspc.lt