Vertinimai

ASMENS DALYVUMO LYGIO IR INDIVIDUALIOS PAGALBOS POREIKIO VERTINIMAS

Asmens dalyvumo lygį ir individualios pagalbos poreikį nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra). 

Nustatant individualios pagalbos poreikį, užpildomas individualios pagalbos poreikio klausimynas, kuriame įvertinamas asmens individualios pagalbos poreikis įvairiose asmens gyvenimo srityse bei aplinkos veiksnių įtaka asmens savarankiškumui.

Gavus Agentūros raštą dėl  asmens individualios pagalbos poreikio vertinimo, individualios pagalbos poreikio klausimyną socialiniai darbuotojai užpildo per 10 darbo dienų.

Socialinis darbuotojas, pildant individualios pagalbos poreikio klausimyną, sudaro kuo palankesnes tam sąlygas, bendrauja asmeniui patogiu laiku, priimtinoje aplinkoje (asmens namuose ar įstaigoje), priimtinomis priemonėmis. Kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas. 

Individualios pagalbos poreikio klausimyną pildo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Lina Jakubėnienė, tel. (0 387) 313 18, socialinė darbuotoja Oksana Teilans, tel. (0 387) 516 60.

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS SAVARANKIŠKAI AR NAUDOJANTIS PAGALBA KONKREČIOJE SRITYJE VERTINIMAS IR IŠVADŲ PARENGIMAS

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas atliekamas, kai fizinis asmuo dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, ar dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. 

Vertinamos šios sritys: 

  • Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, kilnojamo/nekilnojamo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo, paveldėjimo teisminiai santykiai, dalyvavimas ūkinėje-komercinėje veikloje);
  • Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis, pilietinių teisių įgyvendinimo sritis, socialinių paslaugų teikimo sritis, teisinių santykių su viešojo administravimo subjektais sritis).
  • Kitos neturtinių santykių sritys.

Socialinis darbuotojas vertinimą atlieka ir išvadą parengia bei pateikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo gavimo dienos.

Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimo reikia kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimą atlieka ir išvadą rengia Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Giedra Bielskė, tel. (0 387) 313 18, socialinė darbuotoja Oksana Teilans, tel. (0 387) 516 60.

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMAS 
(DĖL ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO)

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo  kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • rašymą-paraišką gauti socialines paslaugas  (SP-8 forma , SP-1 forma , SP-2 forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.
  • medicinos dokumentų išrašą/ siuntimą.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis nustatomas per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo vertina Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Oksana Teilans, tel. (0 387) 516 60.