Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Konkursą skelbia (savivaldybės biudžetinė įstaiga Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, Vilniaus g. 130, LT-18222  Švenčionėliai; kodas 305461641).

Konkursas skelbiamas vyr. buhalterio pareigoms užimti (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį). 

Vyriausiasis buhalteris, pareigybės lygis – A (A2).

Reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį buhalterinį, finansinį, ekonominį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo finansų srityje stažą;
 3. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, finansų valdymo ir apskaitos sistema ,,Biudžetas VS”;
 4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos reguliavimą ir socialinę apsaugą;
 5. sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;
 6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų, lenkų);
 7. mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 8. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 10. būti iniciatyviam, komunikabiliam, pareigingam, nepriekaištingai elgtis ir laikytis profesinės etikos normų.

Darbuotojo funkcijos:

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

 1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, socialinę apsaugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, instrukcijomis, rekomendacijomis, rajono tarybos sprendimais, mero potvarkiais, direktoriaus įsakymais bei Centro nuostatais;
 2. užtikrina Centro apskaitos politikos įgyvendinimą pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje ,,Biudžetas VS”;
 3. vadovaudamasis Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo bei kitomis lėšų apskaičiavimo metodikomis ir normatyvais sudaro biudžeto išlaidų sąmatas ir jas pateikia atitinkamoms institucijoms;
 4. laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas;
 5. užtikrina Centro finansų kontrolės taisyklių laikymąsi, vykdo išankstinę finansų kontrolę:
 6. vizuoja visas sąskaitas ir PVM sąskaitas, nurodydamas lėšas, programas, valstybės funkcijas, ekonomines klasifikacijas;
 7. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, patvirtina kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų. Jeigu išankstinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, o ją pagrindžiantys dokumentai yra netinkamai parengti arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų, ūkinės operacijos dokumentus grąžina rengusiam darbuotojui. Nustatęs šiuos faktus, vyriausiasis buhalteris privalo atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus, raštu pranešdamas direktoriui, nurodydamas atsisakymo priežastis;
 8. sudaro balansą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje ,,Biudžetas VS”. Veda Didžiąją knygą;
 9. atlieka visas banko operacijas, ruošia mokėjimo pavedimus tiekėjams. Tikrina banko operacijų teisingumą, pagrįstumą atitinkamais dokumentais;
 10. elektroninių būdu teikia bankui mokėjimo nurodymus. Atsako už elektroniniu būdu teikiamų mokėjimo nurodymų ir juose esančių duomenų teisingumą. Saugo ir neperduoda neįgaliotiems asmenims bankų suteiktų sistemos vartotojų kodų, prisijungimo slaptažodžių bei kitų identifikavimo priemonių ir visiškai atsako už jų saugumą;
 11. tikrina ir pasirašo kasos knygą. Užtikrina, kad kasos pajamos būtų teisingai parodytos apskaitoje;
 12. tvarko teikiamų socialinių paslaugų apskaitą. Tvarko banko sąskaitų apyvartas ir likučius suderina su banko išrašais. Surinktas lėšas už suteiktas paslaugas du kartus per mėnesį perveda į savivaldybės biudžetą, kaip pajamų lėšas;
 13. buhalterinėje programoje sudaro išlaidų sąmatas savivaldybės biudžeto lėšoms, valstybės biudžeto lėšoms, pajamų ir kitoms lėšoms ir pateikia per sistemą „FinNet“.
 14. kontroliuoja sąmatų vykdymą, laiku atlieka pakeitimus sąmatose, vykdo visus savivaldybės bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento nurodymus dėl sąmatų pakeitimo;
 15. Centro veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 16. organizuoja buhalterijos darbą, paskirstyto funkcijas ir atsakomybę buhalterijos darbuotojams;
 17. tvarko apskaitą su atsakingais asmenimis, išrašo avansines apyskaitas ir atlieka apmokėjimus;

18.tvarko  visų lėšų kasinių išlaidų ir sąnaudų apskaitą;

 1. veda kreditų ir išlaidų apskaitos knygas finansų valdymo ir apskaitos sistemoje ,,Biudžetas VS”;
 2. vadovaudamasis 20 VSAFAS nuostatomis, teikia paraiškas lėšų gavimui, registruoja gautinas finansavimo sumas, lėšų įplaukas ir gautas finansavimo sumas iš savivaldybės bei kitų organizacijų. Gavus finansavimą įveda gautą mokėjimo nurodymą ir apmoka tiekėjui;
 3. apskaitą tvarko pagal išlaidų sąmatoje numatytus išlaidų straipsnius;
 4. veda analitinę debitorių ir kreditorių apskaitą. Sudaro mėnesines ir ketvirtines ataskaitas ir pristato Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
 5. tvarko Centre vykdomų projektų, finansuojamų iš ES apskaitą. Laiku pateikia reikalingas ataskaitas projektų koordinatoriams;
 6. organizuoja ir kontroliuoja Centro buhalterijos darbuotojų darbą taip, kad būtų:

24.1. plačiai taikomas apskaitos kompiuterizavimas, naujų technologijų diegimas bei buhalterinės apskaitos metodikos tobulinimas, apskaita tvarkoma pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;

24.2. laikomasi buhalterinės apskaitos taisyklių ir instrukcijų;

24.3. teisingai naudojamos  lėšos bei kiti finansiniai ištekliai pagal patvirtintas sąmatas;

24.4. analizuojamas finansinių išteklių panaudojimas bei teikiami pasiūlymai dėl jų panaudojimo gerinimo;

24.5. tiksliai tvarkoma Centro veiklos rezultatų (lėšų už teikiamas paslaugas, pajamų ir išlaidų) ir kitų finansinių išteklių buhalterinė apskaita;

24.6. apskaitomos visos piniginės lėšos, Centro  vardu gauta parama;

24.7. teisingai tvarkoma Centrui nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita;

24.8. teisingai ir laiku priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokesčiai. Laiku atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija bei Socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos skyriais;

24.9. laiku ir tiksliai fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose;

24.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama  finansinių išteklių, turto ir atsiskaitymų kasmetinė inventorizacija;

24.11. nustatytu laiku padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;

24.12. tinkamai saugomi buhalteriniai ir kiti skyriaus dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;

24.13 nustatytu laiku teikiama finansuojančiai įstaigai ketvirtinė, metinė atskaitomybė ir kiti reikiami duomenys apie gautus biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą. Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos skelbiamos viešai interneto svetainėje;

 1. parenka buhalterinius suvestinius apskaitos registrus, organizuoja jų tvarkymą;
 2. užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
 3. teikia pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus Centro direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų departamentui, Socialinės apsaugos ir priežiūros departamentui ir kitiems;
 4. teikia pasiūlymus Centro direktoriui buhalterinės apskaitos ir kitais klausimais;
 5. laiku vykdo savivaldybės Tarybos sprendimus, Centro direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus;
 6. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 1. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.
 1. Gyvenimo aprašymą (CV).
 1. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).

Dokumentai priimami:

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu. 

Po pokalbio su visais pretendentais, išklausius stebėtojo nuomonę, priimamas sprendimas ir apie jį informuojami pretendentai. 

 Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. 8 (387) 31318, el. p. centras@svencioniurspc.lt

 Skelbimas galioja: nuo 2021-04-08  iki  2021-04-21

Ieškomas atvejo vadybininkas

Atvejo vadybininkas

Ieškomas atvejo vadybininkas darbui su piktnaudžiaujančiais alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis, benamiais, buvusiais kaliniais, smurtautojais, smurto šeimoje aukomis, jų šeimoms projekte Building social house for better social services, livelihood in cross border region Nr. ENI-LLB-2-301

Darbo pradžia: 2021 m. balandžio 1 d.

Darbo laikas:
Pirmadienį – ketvirtadienį 7.45 – 16.45 val.
Penktadienį 7.45 – 15.30 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Darbo vieta: Stoties g. 16, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

Darbo užmokestis: 931,52 Eur per mėnesį (neatskaičius mokesčių).

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis socialinio darbo krypties išsilavinimas, ne mažesnė kaip vienerių metų socialinio darbo ar savanorystės patirtis.

Dėl išsamesnės informacijos teirautis: tel.: 8 387 31318, el. p.: centras@svencioniurspc.lt

Ieškomas socialinis darbuotojas

Ieškomas socialinis darbuotojas darbui su socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis ir (ar) asmenimis, atsidūrusioms krizinėse situacijose projekte ,,Šeimos krizių centras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927

Darbo laikas:
Pirmadienį – penktadienis 8.00 – 17.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.

Darbo vieta: Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

Darbo užmokestis: 752,00 Eur per mėnesį (neatskaičius mokesčių).

Specialieji reikalavimai: turėti  ne žemesnio kaip aukštąjį universitetinį ar jam priligintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą ir socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Dėl išsamesnės informacijos teirautis: tel.: 8 387 31318, el. p.: centras@svencioniurspc.lt