Dienos centras „Verdenė”

Naujienos

Projektas „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362

Projekto tikslas: Padidinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į Švenčionių m. bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą.

Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomas poreikis turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant pagyvenusių ir neįgalių žmonių edukacinę, pažintinę, kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.

Šiuo projektu tęsiame anksčiau vykdytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Su mumis pasaulis gražesnis“, kuriuo buvo siekiama padidinti pagyvenusių ir neįgalių žmonių socialinę integraciją į visuomenę.

Projektas prisidės prie teikiamų dienos centre sociokultūrinių paslaugų pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms kokybės gerinimo, efektyvaus, produktyvaus ir turiningo gyvenimo skatinimo ir šių asmenų socialinės atskirties mažinimo.

Projekto veiklose dalyvaus 21 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys.

Projektą numatome vykdyti su partneriu – Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“.

Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo (www.esinvesticijos.lt)

Projekto pradžia – 2020 m. spalio 7 d.
Projekto pabaiga – 2021 m. spalio 7 d.

Projektas „Kartu“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Kartu“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466

Projekto tikslas: Didinti smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų integraciją, kuriant, vystant ir teikiant naują paslaugų paketą Švenčionių mieste.

Projekto dalyviams bus ne tik teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, teisines konsultacijos. Juos konsultuos psichologas ir priklausomybių ligų konsultantai. Bus organizuota laisvalaikio veikla.

Projekto veiklose dalyvaus 10 asmenų (18 – 59 metų), kurie yra smurto artimoje aplinkoje aukos.

Projektas bus vykdomas su partneriu – Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė”.

Šis projektas prisidės prie reikalingų paslaugų asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje kūrimo ir teikimo, ir šių asmenų socialinės atskirties mažinimo.

Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo (www.esinvesticijos.lt).

Projekto pradžia – 2020 m. lapkričio 26 d.
Projekto pabaiga – 2021 m. lapkričio 26 d.

Aš galiu sau padėti

COVID-19 smarkiai pakeitė kiekvieno žmogaus gyvenimą. Priverstinė izoliacija, socialinių
kontaktų ribojimas dar labiau skatina tarpusavio nesutarimus, o pagalbos kreiptis dar sudėtingiau.
Norint išsivaduoti iš smurtinių santykių, atgauti ramybės ir saugumo jausmą, ugdyti
pasitikėjimą savimi, pirmiausia reikia skirti daug dėmesio sau – suvokti ir gilintis į savo jausmus,
mokytis juos konstruktyviai išreikšti, atrasti mėgstamą veiklą. Kažkam padės psichologo ir teisinės
konsultacijos, kažkas atras save sportinėje ar kūrybinėje veikloje. Galbūt pagydyti žaizdas prireiks
kompleksinės pagalbos.
Atsispirti žalingai aplinkos įtakai, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, vertinti save, užmegzti
naujus socialinius ryšius ir kitų įdomių ir naudingų dalykų mokomės dalyvaujant projekto Nr.
08.6.1-ESFA-T-927-01-0466 „Kartu“ veiklose, kurios jau vyksta nuo birželio 2 d. Projektas
finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Nuotraukose – pirmi užsiėmimai naujai įrengtose sporto klubo „Liūto narvas“ patalpose.

Apie mus

Dienos centro „Verdenė“ socialinių paslaugų gavėjais gali būti – suaugę savarankiški asmenys su negalia (nuo 18 metų) ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

Dienos centro „Verdenė“ tikslas – ugdyti ir palaikyti pagyvenusių ir neįgalių žmonių funkcionalumą ir mažinti socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

 • sudaryti sąlygas užsiimti mėgstama laisvalaikio praleidimo veikla;
 • gauti reikiamą socialinę pagalbą;
 • ugdyti pozityvaus bendravimo supratimą integruojantis į vietos bendruomenę bei visuomenę;
 • ugdyti dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti sąlygas asmenų saviraiškai;
 • bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės, sveikatos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis socialinių paslaugų teikimo procese, paramos fondais, klientų artimaisiais bei giminaičiais, privačiais asmenimis;

Dienos centre „Verdenė“ teikiamos socialinės paslaugos:

Bendrosios:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais bei avalyne;
 • asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo);
 • sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos: įvairūs rankdarbių būreliai, meniniai kolektyvai, teminiai susitikimai, diskusijos, renginiai, šventės, išvykos).

Specialiosios:

 • asmens socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo.

Dienos centre „Verdenė“ susibūrę:

 • moterų vokalinis romansų ansamblis „Melodija“;
 • humoro grupė „Optimistai“;
 • teatro grupė.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • senatvės pensininko/neįgaliojo pažymėjimą ar kitus neįgalumą įrodančius dokumentus.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl asmeninės higienos ir priežiūros (dušo ar skalbimo) bei asmens socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • kitus asmeninės higienos ir priežiūros (dušo ar skalbimo) bei asmens socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos gavimui reikalingus dokumentus (SP-1 forma), (SP-2 forma).

Dienos centre „Verdenė“ dirba vienas socialinis darbuotojas.

Dienos centras „Verdenė“ socialines paslaugas teikia Švenčionių ir Švenčionėlių mieste.

Kontaktai

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
El. paštas info@svencioniurspc.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Rita Jakubėnienė
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.
Tel. (8 387) 31318
El. paštas rita.jakubeniene@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja
Giedra Bielskė
Stoties g. 16, Švenčionys
Tel. (8 387) 51660
Vilniaus g. 130, Švenčionėliai
Tel. (8 387) 31318
El. paštas giedra.bielske@svencioniurspc.lt