Dienos centras „Verdenė” apie mus

Dienos centro „Verdenė“ socialinių paslaugų gavėjais gali būti – suaugę savarankiški asmenys su negalia (nuo 18 metų) ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

Dienos centro „Verdenė“ tikslas – ugdyti ir palaikyti pagyvenusių ir neįgalių žmonių funkcionalumą ir mažinti socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

 • sudaryti sąlygas užsiimti mėgstama laisvalaikio praleidimo veikla;
 • gauti reikiamą socialinę pagalbą;
 • ugdyti pozityvaus bendravimo supratimą integruojantis į vietos bendruomenę bei visuomenę;
 • ugdyti dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti sąlygas asmenų saviraiškai;
 • bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės, sveikatos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvaujančiomis socialinių paslaugų teikimo procese, paramos fondais, klientų artimaisiais bei giminaičiais, privačiais asmenimis;

Dienos centre „Verdenė“ teikiamos socialinės paslaugos:

Bendrosios:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais bei avalyne;
 • asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo);
 • sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos: įvairūs rankdarbių būreliai, meniniai kolektyvai, teminiai susitikimai, diskusijos, renginiai, šventės, išvykos).

Specialiosios:

 • asmens socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo.

Dienos centre „Verdenė“ susibūrę:

 • moterų vokalinis romansų ansamblis „Melodija“;
 • humoro grupė „Optimistai“;
 • teatro grupė.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • senatvės pensininko/neįgaliojo pažymėjimą ar kitus neįgalumą įrodančius dokumentus.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl asmeninės higienos ir priežiūros (dušo ar skalbimo) bei asmens socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • kitus asmeninės higienos ir priežiūros (dušo ar skalbimo) bei asmens socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos gavimui reikalingus dokumentus (SP-1 forma), (SP-2 forma).

Dienos centre „Verdenė“ dirba vienas socialinis darbuotojas.

Dienos centras „Verdenė“ socialines paslaugas teikia Švenčionių ir Švenčionėlių mieste.