Paslaugų namuose tarnyba pagalbos į namus paslaugos

        Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

       Pagalbos į namus paslaugų gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos bei kiti asmenys, kurie laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Vertinant asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikį, paslaugų sudėtį ir teikimo trukmę/dažnumą konkrečiam asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, vadovaujantis sudarytu Pagalbos į namus paslaugų katalogau.

Pagalbos į namus paslaugų trukmė – iki 10 val. per savaitę (darbo dienomis).

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas

Pagalbos į namus paslaugos kaina patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  – 11,72 Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugų vienos valandos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos  sprendimu patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu:

pagalbos į namus paslaugas asmuo (šeima) moka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

didesnės už dvigubą VRP dydį, bet mažesnės už trigubą VRP dydį – 5 procentus nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;

didesnės už trigubą VRP dydį, bet mažesnės už keturgubą VRP dydį – 10 procentų nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;

didesnės už keturgubą VRP dydį, bet mažesnės už penkiagubą VRP dydį – 15 procentų nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;

didesnės už penkiagubą VRP dydį – 20 procentų nustatytos paslaugos kainos per mėnesį. 

 Pagalbos į namus paslaugų apmokėjimo dydis apskaičiuojamas paslaugos kainą dauginant iš pajamų procento, kurio neturi viršyti asmens mokėjimas bei dauginant iš per mėnesį suteiktų paslaugų trukmės (val.).

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma , SP-1 forma , SP-2 forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.