Laikino atokvėpio paslauga

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos, teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims su negalia (toliau – Tikslinė grupė),  kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas Tikslinės grupės artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, pailsėti nuo nuolatinės Tikslinės grupės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

 Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas – Tikslinės grupės asmuo:

 1. vaikas iki 18 metų, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 2. suaugęs asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; 
 3. senatvės pensinio amžiaus sukakęs asmuo, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) socialinės globos įstaigoje (toliau – socialinės globos įstaiga):

 1. socialinei priežiūrai priskiriama laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant pagalbą į namus. Laikino atokvėpio paslauga teikiama darbo dienomis nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojamos teikiant pagalbą į namus, teikimo trukmė – iki 208 valandų per metus; 
 2. laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą, teikiama darbo dienomis  nuo 3 valandų iki 5 dienų per savaitę institucijoje ir nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę. Bendra teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus; 
 3. pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas organizuojamas ne anksčiau kaip nuo 6:00 val. ir ne vėliau kaip iki 22:00 val., esant pagrįstam poreikiui ir iš anksto suderinus su paslaugos teikėju, paslaugos teikimo laikas gali būti keičiamas;
 4. laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą įstaigoje, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 336 valandų per metus. 

 Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus.

         Mokėjimas už Laikino atokvėpio paslaugą nustatomas pagal pagalbos į namus ar dienos socialinės globos asmens namuose Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įkainius. 

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo šeimos nariai, tėvai ar globėjai (rūpintojai), kurie rūpinasi neįgaliu ar senyvo amžiaus asmeniu gali kreiptis į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., tel. 8 387 31318, el. p. centras@svencioniurspc.lt arba į seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą.

Laikino atokvėpio paslaugai gauti pateikiami šie dokumentai: 

 • prašymas-paraiška
 • Tikslinės grupės asmens ir laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjo (vieno iš tikslinės grupės artimųjų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažyma ar Darbingumo lygio pažyma;
 • laisvos formos Tikslinės grupės asmens dienotvarkė;
 • kiti dokumentai, pagrindžiantys prioriteto (ų) nustatymą.

Laikino atokvėpio paslauga teikiama vadovaujantis Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-205 ,,Dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.