Bendruomeniniai vaikų globos namai apie mus

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.

Bendruomeninių vaikų globos namų uždaviniai:

 1. Sukurti jaukią ir patogią gyvenamąją aplinką, užtikrinant vaikų fizinį, psichinį ir emocinį saugumą.
 2. Laikytis vaiko globos vietos pastovumo principo, užtikrinant vaikui pastovią gyvenamąją aplinką bei pagal galimybes pastoviai su juo dirbančią specialistų komandą. 10. Užtikrinti vaiko sveikatos priežiūrą, skiriant dėmesį vaiko sveikatinimo programoms, suteikiant galimybę gauti kiekvienam vaikui būtinas žinias apie sveikatos išsaugojimą, stiprinimą ir ligų profilaktiką.
 3. Organizuoti vaikui reikalingas paslaugas bendruomenėje, atsižvelgiant į jo individualius poreikius bei išsakytus norus, atitinkančius vaiko interesus. Paslaugų sudėtis konkrečiam vaikui yra individualizuojama ir numatyta vaiko ISGP, o nuo 16 metų.
 4. Užtikrinti vaiko dalyvavimą visų su juo susijusių klausimų sprendime, kompetentingą vaiko nuomonės išklausymą ir įvertinimą.
 5. Atsižvelgti į vaikų nuomonę, pasirenkant mokyklą, organizuojant laisvalaikį, dalyvaujant veiklose, kultūriniuose renginiuose ir t.t.;
 6. Supažindinti darbuotojus su vaikų teisių įstaigoje užtikrinimo tvarka.
 7. Vykdyti bet kokios formos smurto prevenciją, organizuojant grupinius ir individualius pokalbius su vaikais, dalyvaujant šiai temai skirtuose renginiuose bei programose. Periodiškai supažindinti vaikus su jų teisėmis bei įgalinti atpažinti netinkamą elgesį jų atžvilgiu.
 8. Užtikrinti vaikams tinkamą pagalbą bei visavertį dalyvavimą visose gyvenimo srityse, sudarant galimybes naudotis visomis vaikams skirtomis programomis ir (ar) kompleksiškai teikiamomis paslaugomis bendruomenėje, dalyvauti visų pakopų ugdymo sistemoje ir neformaliojo švietimo, saviugdos, kūrybinėje veikloje.
 9. Užtikrinti BVGN darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos kėlimą, tobulinimąsi.
 10. Užtikrinti, kad visi BVGN darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais, būtų sėkmingai užbaigę Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos mokymus (toliau – GIMK).

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PASLAUGOS

Socialinė globa:

 • trumpalaikė socialinė globa;
 • ilgalaikė socialinė globa.

Trumpalaikė socialinė globa

Gavėjai – vaikai, laikinai netekę tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn.

Ilgalaikė socialinė globa

Gavėjai – be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

Bendruomeninių vaikų globos namuose priimami gyventi:

 • nuo 1 iki 18 metų amžiaus vaikas, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);
 • gali gyventi vyresnis kaip 18 metų asmuo esant pilnamečio motyvuotam prašymui ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui),kai išlaikymas Bendruomeninių vaikų globos namuose yra pratęstas iki jis baigs bendrojo ugdymo mokyklą ar mokslo metus, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų.

Bendruomeninių vaikų globos namuose apgyvendinami vaikai, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba), pateikus šiuos dokumentus:

 • VVTAĮT vaiko laikino apgyvendinimo aktą;
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo(rūpintojo) paskyrimo;
 • teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
  vaiko gimimo liudijimą arba piliečio pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu turi);
 • išrašą iš vaiko gimimo įrašo;
 • sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos
 • pažymėjimą apie vaiko sveikatą;
  pagal poreikį dokumentus (jeigu turi) apie vaiko tėvų sveikatos būklę;
 • kitus susijusius su vaiku dokumentus;

Į Bendruomeninius vaikų globos namus socialinei globai (rūpybai) nepriimami vaikai, kurie yra apsvaigę alkoholiu, narkotinėmis, psichoaktyviomis ar toksinėmis medžiagomis.

Bendruomeninių vaikų globos namų veikla organizuojama vadovaujantis šeimai artimos aplinkos sukūrimo principu ir teikiama 24 valandas per parą.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas planinis vietų skaičius Bendruomeninių vaikų globos namuose – 24.

Bendruomeninių vaikų globos namuose dirbantis personalas:

 • 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas;
 • 1 socialinis pedagogas;
 • 5 socialiniai darbuotojai;
 • 13 individualios priežiūros darbuotojų;
 • 1 slaugytojas;
 • 1 specialistas;
 • 1 pagalbinis darbininkas
 • 1 psichologas.

Statybininkų g. 34, Pabradės m., tel. +370 606 95810

Statybininkų g. 36, Pabradės m., tel.+370  606 99875

Bažnyčios g. 34, Švenčionėlių m., tel. +370 606 99809