Dienos socialinė globa

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, kuri teikiama institucijoje.  

Dienos centras ,,Asveja“ teikia suaugusiems  asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią) ir juos slaugantiems, prižiūrintiems asmenims (šeimoms) paslaugas atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir gydytojų rekomendacijas, sudaro sąlygas išlikti aktyviems ir gyventi visavertį gyvenimą. 

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje.

Dienos socialinės globos paslaugų sudėtis:

 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • pagalba maitinantis arba asmens maitinimas,
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių ugdymas, palaikymas  ir (ar) atkūrimas,
 • psichologinė, psichoterapinė pagalba,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas,
 • transporto paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas.

Mokėjimas už dienos socialinės globos institucijoje paslaugas

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos kaina, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  – 11,72 Eur/val.

Asmens mokėjimas už dienos socialinės globos institucijoje paslaugas 

apskaičiuojamas vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu:

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos:

mažesnės už dvigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 10 procentų asmens pajamų;

didesnės už dvigubą VRP dydį, bet mažesnės už trigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 15 procentų asmens pajamų;

didesnės už trigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui:

mažesnės už dvigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 10 procentų asmens pajamų;

didesnės už dvigubą VRP dydį, bet mažesnės už trigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 20 procentų asmens pajamų;

didesnės už trigubą VRP dydį, bet mažesnės už keturgubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 30 procentų asmens pajamų;

didesnės už keturgubą VRP dydį, bet mažesnės už penkiagubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 40 procentų asmens pajamų;

didesnės už penkiagubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 50 procentų asmens pajamų.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų apmokėjimo dydis apskaičiuojamas asmens vidutines mėnesio pajamas dauginant iš pajamų procento, kurio neturi viršyti asmens mokėjimas ir dalinant iš metinio vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma , SP-1 forma , SP-2 forma).
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.