Laikinas atokvėpis (globa)

Laikinas atokvėpis (globa) – socialinės globos paslaugos, teikiamos suaugusiems asmenims su negalia, kuriuos namuose prižiūri  kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji ir kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio (globos) tikslas – sudaryti sąlygas suaugusių asmenų su negalia artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, pailsėti nuo nuolatinės  asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

Laikino atokvėpio paslaugos gavėjai

Suaugę asmenys su negalia kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip socialinė globa ir teikiama  socialinės globos įstaigoje.

Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus.

Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą nustatomas pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas kainas:

  • suaugusiam asmeniui su negalia – 37,28 Eur/para;
  • suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 38,67 Eur/para.

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo šeimos nariai, tėvai ar rūpintojai, kurie rūpinasi suaugusiu asmeniu su negalia  gali kreiptis į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., tel. (0 387) 31318, el. p. centras@svencioniurspc.lt arba į seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą.

Laikino atokvėpio paslaugai gauti pateikiami šie dokumentai: 

  • prašymas-paraiška gauti socialines paslaugas (SP-8 forma , SP-1 forma , SP-2 forma);
  • tikslinės grupės asmens ir laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjo (vieno iš tikslinės grupės artimųjų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažyma ar Darbingumo lygio pažyma;
  • laisvos formos Tikslinės grupės asmens dienotvarkė;
  • kiti dokumentai, pagrindžiantys prioriteto (ų) nustatymą.
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.

Laikino atokvėpio paslauga teikiama vadovaujantis Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-205 ,,Dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.