Apgyvendinimas nakvynės namuose

Apgyvendinimas nakvynės namuose – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos gavėjai

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys.

Apgyvendinimo nakvynės namuose teikimo trukmė / dažnumas

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos iki 12 mėn. ar ilgiau.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugai gauti reikalingi dokumentai

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų gavimo kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

  • prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma , SP-1 forma , SP-2 forma)
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
  • seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose;
  • medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (Forma Nr. 027/a);
  • papildomus dokumentus, kurie reikalingi atliekant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų kaina 

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų kaina, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  – 676,26 Eur/mėn.

Asmens mokėjimas už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas 

Socialinę riziką patiriančiam suaugusiam asmeniui apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai, vėliau už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą asmuo moka per mėnesį, kai asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) pajamos yra:

  • didesnės už dvigubą VRP dydį, bet mažesnės už trigubą VRP dydį – 5 procentus nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
  • didesnės už trigubą VRP dydį, bet mažesnės už keturgubą VRP dydį – 10 procentų nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
  • didesnės už keturgubą VRP dydį, bet mažesnės už penkiagubą VRP dydį – 15 procentų nustatytos paslaugos kainos per mėnesį;
  • didesnės už penkiagubą VRP dydį – 20 procentų nustatytos paslaugos kainos per mėnesį.