Laikinas apnakvindinimas

Laikinas apnakvindinimas – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Laikino apnakvindinimo gavėjai – socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn., socialinę riziką patiriančios šeimos.

 

Laikino apnakvindinimo teikimo trukmė / dažnumas

  • teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras;
  • smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiam asmeniu – pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 15 parų.

 

Laikino apnakvindinimo paslaugai gauti reikalingi dokumentai

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl laikino apnakvindinimo paslaugos gavimo kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

  • prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma , SP-1 forma , SP-2 forma)
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
  • seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose;
  • pažymą iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės;
  • Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį;
  • medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (Forma Nr. 027/a);
  • papildomus dokumentus, kurie reikalingi atliekant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

 

Laikino apnakvindinimo paslaugų kaina 

Laikino apnakvindinimo paslaugų kaina, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  – 16,81 Eur/para.

Asmens mokėjimas už laikino apnakvindinimo paslaugas 

Socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims, iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos nemokamai.