Ilgalaikė socialinė globa

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai

Švenčionių rajono senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, kuriems reikalinga globa ir slauga bei kurie dėl senyvo amžiaus ar negalios yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai pasirūpinti savo asmeniniu ir visuomeniniu gyvenimu, yra vieniši arba jų vaikai ir kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti namuose.

Ilgalaikės socialinės globos teikimo trukmė / dažnumas

Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus arba neterminuotai. 

Mokėjimas už socialines paslaugas

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos socialinės globos paslaugų kainos:

 1. Senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia – 960,08 EUR/mėn.;
 2. Senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui ar suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 998,21 EUR/mėn.

Asmenims, kuriems teikiamos socialinės globos paslaugos, globos kaina finansuojama iš:

 1. Savivaldybės biudžeto lėšų;
 2. Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams;
 3. Asmens mokėjimo lėšų, kurios sudaro 80 proc. asmens gaunamų pajamų;
 4. Asmens lėšų, viršijančių 1 proc. asmens gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.
 5. Asmenų, gaunančių individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją ar iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatyta tvarka paskirtą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 proc. skiriama mokėjimui už socialines paslaugas padengti.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

 • Užpildytą Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8, SP-1, SP-2);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, kopija nedaroma;
 • Seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją. Jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąją turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.) kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose, valstybės informacinėse sistemose.
 • Medicininių dokumentų išrašą/siuntimą (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.