Laikinas atokvėpis (globa)

Laikinas atokvėpis (globa) – trumpalaikės  socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Laikino atokvėpio (globos) paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio (globos) paslaugos teikimo trukmė –  pagal poreikį, tačiau bendra laikino atokvėpio paslaugos (socialinės priežiūros ir globos) teikimo trukmė per metus negali viršyti 720 val. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (asmens, kuris namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.), laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų.

Laikino atokvėpio (globos) paslaugos yra mokamos. Mokėjimas už laikino atokvėpio (globos) paslaugą skaičiuojamas, vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta trumpalaikės socialinės globos paslaugų kaina.

Laikino atokvėpio (globos) paslaugai gauti pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas-paraiška gauti socialines paslaugas (SP-8, SP-1, SP-2 );
  • tikslinės grupės asmens ir laikino atokvėpio paslaugos naudos gavėjo (vieno iš tikslinės grupės artimųjų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažyma ar Darbingumo lygio pažyma;
  • laisvos formos Tikslinės grupės asmens dienotvarkė;
  • kiti dokumentai, pagrindžiantys prioriteto(ų) nustatymą.

Pageidaujantys gauti laikino atokvėpio (globos) paslaugą, turi kreiptis į: 

  • Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą (Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.), tel. (0 387) 31318, el. p. centras@svencioniurspc.lt;
  • seniūniją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.